Elever i streik – skoleskulkere eller systemkritiske medborgere?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.305

Nyckelord:

Fridays for Future, rhetorical citizenship, rhetorical exclusion, youth climate activism, school strike

Abstract

Sentralt i den offentlige debatten om de norske klimastreikene var spørsmålet om elevene skulle få fraværsmerknad for å delta eller om deres aktivisme skulle beskyttes av streikeretten. I artikkelen undersøker jeg hvordan politikere og andre aktører i den offentlige debatten argumenterte i saken. Derigjennom avdekker jeg betydningsfulle, men motsetningsfylte antagelser om barns plass i samfunnet og idealer for deres utøvelse av medborgerskap. I debatten omtales de unge aktivistene som umyndige individer som bør bli på skolebenken for å lære seg å bli systemlojale og samfunnsnyttige medborgere som følger etablerte demokratiske spilleregler og tjener samfunnet. Dette synet står imidlertid ikke uimotsagt, men utfordres av diskurser om de unge som myndige medborgere som fører en berettiget kamp for systemendring og utvidelse av egne demokratiske rettigheter. I artikkelen diskuterer jeg hvordan disse motstridende antagelsene om og idealene for de unges demokratiske deltakelse henholdsvis inkluderer eller ekskluderer dem fra det politiske og retoriske fellesskapet.

Författarbiografi

Ida Vikøren Andersen, Universitetet i Bergen

Postdoktor, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Referenser

Alnes, E. (2022, 1. juni). Stortinget seier nei til stemmerett for 16-åringar. NRK. https://www.nrk.no/norge/stortinget-seier-nei-til-stemmerett-for-16-aringar-1.15984336

Alstadheim, K. B. (2021, 5. november). Politikerforakt redder ikke verden. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/V95yK3/politikerforakt-redder- ikke-verden

Andersen, I. V. & Fløttum, K. (2022). ‘Adults who fail the next generations and children who refuse to give up’: The story about climate change as a battle between the generations. I D. Höllein & A. Wieders-Lohéac (Red.), Fridays for Future: Sprachliche Perspektiven auf eine globale Bewegung (s. 17-35). Narr Francke Attempto Verlag.

Benhabib, S. (1992). Models of Public Space. I C. Calhoun (Red.), Habermas and the public sphere (s. 73-98). MIT Press.

Berg, K. M. & Christiansen, T. J. (2010). Retorisk eksklusion: Festen i Hyskenstræde som retorisk handling. Rhetorica Scandinavica, 54, 7-28.

Bergmann, Z. & Ossewaarde, R. (2020). Youth climate activists meet environmental governance: ageist depictions of the FFF movement and Greta Thunberg in German newspaper coverage. Journal of Multicultural Discourses, 15(3), 267-290. doi:10.1080/17447143.2020.1745211

Biesta, G. (2009). What Kind of Citizenship for European Higher Education? Beyond the Competent Active Citizen. European Educational Research Journal, 8(2), 146-158. doi:10.2304/eerj.2009.8.2.146

Bjerggaard Nielsen, E. (2021). Generationsanklager - konflikt, følelser og ungdomsaktivisme. Rhetorica Scandinavica, 82, 17-33. https://www.doi.org/10.52610/BLIB3488

Bjørkdahl, K. (2020, 9. november). Vi, mennesker. Prosa, 5. https://prosa.no/artikler/essay/vi-mennesker

Borge, J. A. Ø., & Mochmann, I. C. (2019). A Voice, but not a Vote: A Youth Generation at Risk? Children & Society, 33(3), 286-299. https://doi.org/10.1111/chso.12332

Buhre, F. (2023). Child Figurations in Youth Climate Activism: The Visual Rhetoric of the Fridays for Future on Instagram. I B. Sandin, J. Josefsson, K. Hanson, S. Balagopalan (Red.), The Politics of Children’s Rights and Representation (s. 251-274). Palgrave Macmillan Cham.

Børhaug, K. (2017). Ei endra medborgaroppseding? Acta Didactica Norge, 11(3), 1-18. doi:10.5617/adno.4709

Børhaug, K. (2018). Oppseding til medborgarskap. Nytt Norsk Tidsskrift, 35(3-4), 268-278. doi:10.18261/issn.1504-3053-2018-03-04-07 ER

Damber, S., Rahman, A., Mostafa, H., Ahlström, K. & Flärdh, J. (2020, 14. oktober). Släpp in de unga – låt 16-åringarna få rösta. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3eky/slapp-in-de-unga--lat-16-aringarna-fa-rosta

de Moor, J., De Vydt, M., Uba, K. & Wahlström, M. (2021). New kids on the block: taking stock of the recent cycle of climate activism. Social Movement Studies, 20(5), 619-625. doi:10.1080/14742837.2020.1836617

de Moor, J., Uba, K., Wahlström, M., Wennerhag, M., & De Vydt, M. (2020). Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. [Rapport] https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1397070/FULLTEXT01.pdf

Elgesem, D. & Felde, A. K. (2021). How dare you! - anklager og mot-anklager på Facebook knyttet til Greta Thunberg’s FN-tale 23. September 2019. Rhetorica Scandinavica, 82, 34-49. https://www.doi.org/10.52610/XDNV7734

Feldman, H. (2020). A rhetorical perspective on youth environmental activism. Journal of Science Communication, 19, 1-10. doi:10.22323/2.19060307

Fisher, A. D. (2021, 18. mars). Skolestreik for klima. Naturvernforbundet. https://naturvernforbundet.no/klima/skolestreik-for-klima/

Fisher, D. R. (2019). The broader importance of #FridaysForFuture. Nature Climate Change, 9(6), 430-431. doi:10.1038/s41558-019-0484-y

FN. (1989/2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av De forente nasjoner 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Revidert oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf

Gjerdset, G. L. & Borud, A. (2017). På vei mot et demokratisk utenforskap? Unge stemmer 2017. [Rapport 15, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner] https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2021/10/rapport-unge-stemmer-ferdig.pdf

Gordon, H. R. & Taft, J. K. (2011). Rethinking Youth Political Socialization: Teenage Activists Talk Back. Youth & Society, 43(4), 1499-1527. doi:10.1177/0044118x10386087

Grenersen, A. (2022, 25. november). Selv om temperaturen stiger i debatten er det heldigvis dårlig klima for å bruke vold. Nettavisen. https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/selv-om-temperaturen-stiger-i-debatten-er-det-heldigvis-darlig-klima-for-a-bruke-vold/o/5-95-777151

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. Polity Press.

Hayward, B. (2021). Children, Citizenship and Environment. #SchoolStrike Edition (2 utg.). Routledge.

Jacobsson, D. (2021). Young vs old? Truancy or new radical politics? Journalistic discourses about social protests in relation to the climate crisis. Critical Discourse Studies, 18(4), 481-497. doi:10.1080/17405904.2020.1752758

Johansen, A. (2019). Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913. Universitetsforlaget.

Kock, C., & Villadsen, L. S. (2017). Rhetorical citizenship: studying the discursive crafting and enactment of citizenship. Citizenship Studies, 21(5), 570-586. https://doi.org/10.1080/13621025.2017.1316360

Kock, C. & Villadsen, L. S. (2012). Introduction: Citizenship as a Rhetorical Practice. I C. Kock & L. S. Villadsen (Red.), Rhetorical citizenship and public deliberation (s. 1-10). Penn State University Press.

Kverndokk, K. (2020). Talking about your Generation: ‘Our Children’ as a Trope in Climate Change Discourse. Ethnologia Europaea, 50(1), 145-158. https://doi.org/10.16995/ee.974

Lawy, R., & Biesta, G. (2006). Citizenship-as-Practice: The Educational Implications of an Inclusive and Relational Understanding of Citizenship. British Journal of Educational Studies, 54(1), 34-50. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2006.00335.x

Liebel, M. & Saadi, I. (2012). Cultural Variations in Constructions of Children’s Participation. I M. Liebel, K. Hanson, I. Saadi & W. Vandenhole (Red.), Children’s Rights from Below (s. 162-182). Palgrave MacMillan.

Lorgen, L. C., & Ursin, M. (2021). A children’s election—Dilemmas of children’s political participation. Children & Society, 35(3), 333-347. https://doi.org/10.1111/chso.12433

Marti, K. T. (2021). Bærekraft i skolens tekstkulturer: En studie av skriveoppdrag og elevtekster. [Doktoravhandling, Universitetet i Oslo]. DUO vitenarkiv. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-93379

Morris, H. E. (2022). Generational anxieties in United States climate journalism. I H. Bødker & H. E. Morris (Red.), Climate Change and Journalism. Negotiating Rifts of Time (s. 68-84). Routledge.

Mouffe, C. (2005). On the political. Routledge.

Nakata, S. M. (2008). Elizabeth Eckford’s Apperance at Little Rock: The Possibility of Children’s Political Agency. Politics, 28(1), 19-25. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2007.00306.x

Nordahl, M. A. (2021). Children’s political activism: An analysis of news coverage of the School Strike for Climate movement in Norway. [Masteroppgave, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet]. NTNU Open. https://hdl.handle.net/11250/2784804

Nordblad, J. (2021). Praktiska rösträttshinder. Exemplet de svenska samerna. I A. Berg & M. Ericsson (Red.), Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 (s. 219-247). Makadam Förlag.

Olsson, S. (2008). Children’s Suffrage: A Critique of the Importance of Voters’ Knowledge for the Well-Being of Democracy. The International Journal of Children's Rights, 16, 55-76. https://doi.org/10.1163/092755608X267120

Phillips, K. R. (1996). The Spaces of Public Dissension: Reconsidering the Public Sphere. Communication Monographs, 63(3), 231-248. doi:10.1080/03637759609376391

Pisoni, J. (2021, 5. november). SSU-toppens känga till Thunberg: ‘Viktigare att vara politiker än aktivist’. SVT. https://www.svt.se/nyheter/ssu-toppens-uppmaning-till-greta-thunberg-gor-skillnad-pa-riktigt

Ronge, J. (2021, 9. november). SSU-toppen Youbert Aziz kritik mot Greta Thunberg. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/ssu-toppen-om-thunberg-verkar-inte-gilla-demokrati/

Stortinget (2018-2020). Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever. Dokument 8:153 S (2018-2019), Innst. 32 S (2019-2020). https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76238

Stortingstidende nr. 16 (2019-2020). Referat fra møter i Stortinget. Sesjonen 2019-2020. https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/referater/stortinget/2019-2020/refs-201920-11-12.pdf

Sæther, E. (2017). Ungdommers meningsskaping i møtet med utdanning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag. I J. Bakken & E. Oxfeldt (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier (s. 216-231). Universitetsforlaget.

Thunberg, G. (2019). No one is too small to make a difference. Penguin.

Tonn, M. B. (2005). Taking Conversation, Dialogue, and Therapy Public. Rhetoric and Public Affairs, 8(3), 405-430. https://www.jstor.org/stable/41939990

Wahlström, M., Kocyba, P., De Vydt, M., & de Moor, J (2019). Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities. [Rapport] https://eprints.keele.ac.uk/6536/1/Protest%20for%20a%20future_GCS%2015.03.19%20Descriptive%20Report-2.pdf

Walker, C. (2017). Tomorrow’s Leaders and Today’s Agents of Change? Children, Sustainability Education and Environmental Governance. Children & Society, 31(1), 72-83. https://doi.org/10.1111/chso.12192

Wall, J. (2014). Why Children and Youth Should Have the Right to Vote: An Argument for Proxy-Claim Suffrage. Children, Youth and Environments, 24(1), 108-123. doi:10.7721/chilyoutenvi.24.1.0108

Ødegård, G. (2012). Ungdomspolitisk deltagelse og innflytelse - perspektiver og endringer. I K. L. Berge & J. H. Stray (Red.), Demokratisk medborgerskap i skolen (s. 34-58). Fagbokforlaget.

##submission.downloads##

Publicerad

2023-09-05

Referera så här

Vikøren Andersen, I. (2023). Elever i streik – skoleskulkere eller systemkritiske medborgere?. Rhetorica Scandinavica, 27(86), 141–159. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.305

Mest lästa artiklar av samma författare